BASES REGULADORES DEL SORTEIG
“COMPRAR AL MERCAT TÉ PREMI”
MERCAT DE LA CREU ALTA DE SABADELL

 

Definició

L’objectiu de la campanya és sortejar un total de 60 premis de 15€ en vals de compra, entre les persones
que realitzin compres a les parades del Mercat de la Creu Alta de Sabadell, durant el període de temps
comprés entre els dies 2 de novembre fins el dia 26 de novembre de 2021, (fins les 18h).
Per tant, la promoció consisteix en sortejar 15 premis de 30€, cada setmana, en vals de compra. ( Als
guanyadors pertinents, se’ls hi entregarà físicament 3 vals de compra de 10€ de premi cadascú).
El sorteig tindrà lloc els divendres dia 5, 12, 19 i 26 de a les 18h a l’oficina del Mercat de la Creu Alta.
*Per motius de seguretat a causa del COVID-19 aquest any es suspèn l’acció del sorteig en directe al
Mercat de la Creu Alta amb la presència dels clients per evitar les aglomeracions i contagis.

Qui pot participar en la promoció?

Persones majors de 18 anys.
Estan excloses:
– Els concessionaris del Mercat de la Creu Alta, les persones que visquin amb ells i els seus
empleats.
– Persones jurídiques.
Vigència de la promoció
La promoció tindrà lloc en el període comprès entre els dies 2 i 26 de novembre de 2021 (abans de les
18h), ambdós inclosos.

Validesa dels vals de compra

Els vals de compra seran vàlids fins el dia 31 de desembre de 2021. I seran vàlids per a compres d’igual o
superior valor de 10€, i en cap cas podran ser bescanviats pel seu import monetari.
Com participar
Es podrà participar en aquesta promoció comprant a les parades del Mercat de la Creu Alta de Sabadell.
Amb les compres, les parades del mercat, facilitaran una butlleta per a poder participar al sorteig.
Aquesta butlleta haurà de ser omplerta i dipositada a l’ urna destinada a aquest sorteig.

Premis

Els premis d’aquesta promoció són: 15 premis de 30€ en vals de compra cada setmana. Per tant, hi
haurà 60 persones afortunades. A cada guanyador se li entregarà 3 vals de compra de 10€ de premi
cadascú.
Els premis són lliurats a les persones guanyadores físicament, només a l’Oficina del Mercat de la Creu
Alta, prèvia identificació.
Fiscalitat i canvis
Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els
guanyadors oficials no podran bescanviar el premi per diners en efectiu. El Mercat de la Creu Alta, es
reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació
als seus clients.

Comunicació als guanyadors

Es farà un sorteig els divendres dia 5, 12, 19 i 26 de novembre a les 18h, on s’extrauran 15 butlletes que
correspondran als guanyadors/es.
Es comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica
o electrònica o per d’altres mitjans que en el seu moment es considerin oportuns. En cas de no localitzar
el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.
Acceptació del premi
L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la
recollida del premi.
Dipòsit de les bases
Aquestes bases estan a disposició al web www.mercatcreualta.es i a la mateixa oficina del Mercat de la
Creu Alta